ធ្លាប់តែឃើញអាមាត្យ នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តចិន ចុះរូបរាងពិត យ៉ាងណាដែរ?

អាមាត្យគឺជាមន្ត្រីក្នុងរាជវាំងចិននៅសម័យបុរាណដែលត្រូវបានគេគ្រៀវ (កាត់ប្រដាប់ភេទ) ដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្លាប់តែបានឭ ឬ បានឃើញតាមរយៈខ្សែភាពយន្តបុរាណចិន ប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនដែលបានឃើញពីរូបរាងពិតនោះទេ។

រូបថតខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីរូបរាងពិតរបស់អាមាត្យ ៖